Osobní údaje

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro společnost Soletanche Freyssinet velmi důležitou prioritou. Transparentnost zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, je závazek, jehož cílem je poskytnout vám všechny relevantní informace týkající se zpracování osobních údajů, které mohou být shromažďovány na těchto webových stránkách www.nuviatech-instruments.com (dále jen „webové stránky“).

Společnost Soletanche Freyssinet (dále jen „my“ nebo „Soletanche Freyssinet“) může během vaší návštěvy těchto stránek shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Soletanche Freyssinet je jako správce údajů odpovědná za osobní údaje, které nám poskytnete. Abychom co nejúčinněji chránili vaše soukromí a osobní údaje, jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba, která je preferovaným kontaktním místem dozorového úřadu, je zodpovědná za to, že vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dpo@sf-group.com.

Soletanche Freyssinet můžete kontaktovat na poštovní adrese 280 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison, Francie, telefonicky na čísle +33147764262 nebo pomocí kontaktního formuláře na těchto webových stránkách.

ZÁVAZKY

Zavazujeme se zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany osob, jejichž osobní údaje zpracováváme („subjekty údajů“). Ochrana osobních údajů, zejména údajů našich klientů, je pro nás o to důležitější, že jsme povinni zachovávat služební tajemství.

Zavazujeme se dodržovat platné předpisy při veškerém zpracování osobních údajů, které provádíme. Proto se zavazujeme dodržovat následující zásady:

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem;
 • Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebudeme je zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • Budeme dbát na to, aby zpracovávané osobní údaje byly přiměřené, relevantní a omezené na údaje nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že osobní údaje budou přesné a v případě potřeby aktualizované. Podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které jsou nepřesné pro účely, pro které jsou zpracovávány, budou neprodleně vymazány nebo opraveny;
 • Vaše osobní údaje budeme uchovávat v podobě, která umožní vaši identifikaci, pouze po dobu nezbytnou pro účely zpracování;
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat tak, abychom zajistili odpovídající úroveň jejich zabezpečení.

Tyto závazky se projevují následujícími způsoby:

 • Respektujeme vaše soukromí a vaše práva;
 • Dbáme na to, aby ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů byly v centru našeho zájmu;
 • Každé zpracování posuzujeme z hlediska zásad ochrany údajů, abychom tyto zásady mohli splňovat již od začátku;
 • Vaše osobní údaje nebudeme používat k účelům, ohledně kterých jste nebyli informování;
 • Vaše osobní údaje nebudeme sdílet ani prodávat třetím stranám;
 • Zavazujeme se k zabezpečení a ochraně vašich osobních údajů. Proto spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery;
 • Respektujeme vaše práva a budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům, pokud budou oprávněné.

DATA PROCESSING

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli osobní údaje. Pro přístup k určitým částem našich webových stránek a/nebo v souvislosti s využíváním konkrétních informací nebo služeb však můžeme potřebovat shromažďovat vaše osobní údaje, které budeme zpracovávat pro účely uvedené níže.

Připomínáme, že osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby, jako je e-mailová adresa, vaše jméno a příjmení, vaše IP adresa atd.

Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách a dalšími prostředky. V některých případech shromažďujeme vaše osobní údaje přímo od vás. V ostatních případech nám vaše osobní údaje poskytuje třetí strana.

Příklady osobních údajů, které můžeme zpracovávat, jsou následující :

 • identifikační údaje, jako je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa;
 • údaje o žádosti, jako je životopis, kvalifikace a profesní zkušenosti, pokud se chcete ucházet o zaměstnání ve Soletanche Freyssinet.

Některé informace týkající se aktivity uživatele na těchto stránkách mohou být shromažďovány automaticky. Tyto informace jsou určeny pro Soletanche Freyssinet a mohou být použity jako podklad pro studie, statistiky, měření sledovanosti a další analýzy pro zlepšení a rozvoj stránek. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • údržby a zlepšování našich webových stránek a k zajištění jejich bezpečnosti;
 • provádění průzkumů spokojenosti zákazníků;
 • správy diskusních fór, kterých se můžete účastnit;
 • správy náboru, když se ucházíte o zaměstnání online, včetně webových stránek jobs.vinci.com, nebo když se ucházíte o zaměstnání spontánně;
 • vytváření statistik a optimalizace webových stránek;
 • zasílání dokumentů v souvislosti s žádostmi podanými na našich webových stránkách; poskytování informací o naší společnosti a její činnosti, odpovídání na obdržené dotazy a poskytování informací o nabízených službách.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě jednoho z následujících právních základů :

 • Pokud jste se Soletanche Freyssinet uzavřeli smlouvu a plnění této smlouvy vyžaduje zpracování vašich osobních údajů, je právním základem pro zpracování plnění smlouvy.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro provedení předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost, jsou naším právním základem tato předsmluvní opatření. Je tomu tak například v případě, kdy se ucházíte o zaměstnání, což vyžaduje, abychom si prohlédli váš životopis, abychom o vaší žádosti mohli rozhodnout.
 • Pokud je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jsou naším právním základem tyto oprávněné zájmy. Například zpracování vašich osobních údajů pro účely průzkumu trhu může být prováděno pro účely oprávněných zájmů Soletanche Freyssinet.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě jiného právního základu uvedeného v platných právních předpisech nebo nařízeních..

DOBA UCHOVÁNÍ

Soletanche Freyssinet uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, a v souladu s platnými právními předpisy. Délka uchovávání vašich osobních údajů tedy závisí na účelu zpracování, ke kterému se vztahují, a to následovně:

 • Řízení vztahů se zákazníky: 5 let od ukončení vztahu se zákazníkem;
 • Fakturace: 10 let od konce příslušného účetního období;
 • Účetnictví: 10 let od konce příslušného účetního období;
 • Správa žádostí o zaměstnání: 2 roky od posledního kontaktu s žadatelem;
 • Řízení vztahů s poskytovateli služeb a dodavateli: 5 let od ukončení vztahu;
 • Reakce na žádosti podané prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách: doba nezbytná k odpovědi na danou žádost nebo jedna z výše uvedených dob, pokud se vaše žádost týká jednoho z těchto účelů.

PŘEDÁVÁNÍ

Vaše údaje jsou uchovávány v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) společností Soletanche Freyssinet a jejími důvěryhodnými poskytovateli služeb. V závislosti na způsobu zpracování však mohou být vaše údaje předány i do země mimo EU a EHP.

Pokud jsou údaje předávány mimo EU a EHP, zajišťujeme, aby byly předávány bezpečně a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud země, do které jsou údaje předávány, nedisponuje ochranou srovnatelnou s tou v EU, používáme „vhodná nebo přiměřená ochranná opatření“.

Tato vhodná nebo přiměřená ochranná opatření nám umožňují zajistit ochranu vašich osobních údajů i po opuštění EU. Tato vhodná opatření záruky mohou spočívat například v použití standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí.

V jednotlivých případech vás budeme informovat o našem záměru předat osobní údaje do třetí země, o tom, zda existuje odpovídající rozhodnutí Komise, a pokud ano, o odkazu na příslušná opatření a o způsobu získání jejich kopie nebo o tom, kde byly zpřístupněny.

PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme předat našim poskytovatelům následujících služeb:

 • hosting (OVH);
 • údržba.

Vaše osobní údaje můžeme být rovněž povinni zveřejnit na základě zákonů, soudních příkazů a/nebo žádostí veřejných a vládních orgánů v zemi vašeho bydliště nebo mimo ni. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud zjistíme, že z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva, veřejného významu nebo pro dodržení zákona je jejich zveřejnění nezbytné nebo vhodné.

Osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud v dobré víře usoudíme, že jejich zveřejnění je přiměřeně nezbytné k ochraně našich práv s využitím dostupných opravných prostředků, k prosazování našich podmínek, k vyšetřování podvodů nebo k ochraně našich operací nebo našich uživatelů.

Soletanche Freyssinet může rovněž kdykoli restrukturalizovat svou činnost kdekoli na světě. Tato opatření nás mohou vést ke sdělení osobních údajů potenciálním nebo stávajícím zákazníkům nebo k získání osobních údajů od potenciálních prodejců. V rámci těchto transakcí vždy požadujeme odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

VAŠE PRÁVA

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány (právo na přístup). V takovém případě máte přístup ke svým osobním údajům a můžete získat informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů atd.

Můžete také požádat o opravu nebo vymazání svých osobních údajů.

Máte také právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku nebo požadovat omezení jejich zpracování. Máte také právo požádat o zaslání svých osobních údajů ve strukturovaném a standardizovaném formátu, pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění tohoto práva.

Chcete-li uplatnit tato práva, zašlete e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@sf-group.com

Abychom mohli vaši žádost uspokojivě zpracovat, budete muset jakýmkoli způsobem prokázat svou totožnost. V případě pochybností z naší strany vás můžeme požádat o doplňující informace, včetně kopie vašeho průkazu totožnosti s vaším podpisem.

Uděláme vše pro to, abychom na vaše požadavky reagovali uspokojivě. Bez ohledu na naši odpověď vám ji zašleme do jednoho měsíce, ale v závislosti na složitosti a počtu žádostí se může naše lhůta pro odpověď prodloužit až o další dva měsíce.

Pokud se z jakéhokoli důvodu domníváte, že naše odpověď není uspokojivá, informujeme vás, že můžete podat stížnost u CNIL.
.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Soletanche Freyssinet používá různá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme, používáme nebo předáváme, před ztrátou, zneužitím, paděláním nebo zničením.

Soletanche Freyssinet však nemůže nést odpovědnost za bezpečnost přenosu osobních údajů přes internet.

EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky.

Soletanche Freyssinet neposkytuje ohledně těchto externích stránek žádné záruky a ani se k nim nevyjadřuje.

ZMĚNY ZÁSAD

Tyto zásady byly aktualizovány dne 6. 10. 2020.

Tyto zásady můžeme pravidelně měnit, abychom udrželi krok s technologickým vývojem, nejnovějšími postupy a regulačními požadavky nebo z jiných důvodů.

Pokud budeme muset provést významné změny našich zásad, zveřejníme oznámení na domovské stránce webových stránek předtím, než změny vstoupí v platnost.